Following are the contest winners in Rhode Island Regional Contests 2018 (RIRC 2018) Bighelp Event.

Science Bee Winners:
Level 1st Place 2nd Place 3rd Place
Level 1 Dhruva S Sri Sanshitha Thavaguru NA
Level 2 Tanay Kanthi Aditi Sathish Kumar NA
Level 3 Hema Harshita Ashmita Vashisth NA
Level 4 Ashwat Anand Sathyarupa Mohan Bhavesh Dadi
Level 5 Soham Gohil Deebhiksha Sivakumar Maya Saravanan
Level 6 Advaith Sathish Kumar Kushal Venkat Dadi NA

MathBee Winners:
Level 1st Place 2nd Place 3rd Place
Level 1 Ayush Jeevith Saravanan Torsha Maji Devdhakshin Chandru
Level 2 Krithik Keshav Govindaraju
Siddharth Nandakumar
Harini Sudhakar
Level 3 Dia Gupta Ashmita VashisthNA
Level 4 Vinaya Satheeshkumar
Ashwat Anand
Snigdha Kethineni
Level 5 Soham Gohil Rishabh Mathukiya Ayush Dande
Level 6 Aanshi Goyal Shrinidhi Sudhakar NA

Goography Bee Winners:
Level 1st Place 2nd Place 3rd Place
Level 1 Ayush Jeevith Saravanan NANA
Level 2 NANANA
Level 3 Siddharth Hariharan NANA
Level 4 Bhavesh Dadi Vinaya Satheeshkumar Pavani Kankanala
Level 5 Soham Gohil Ashna Chandrasekaran Deebhiksha Sivakumar

Coloring Contest Winners:
Level 1st Place 2nd Place 3rd Place
Level1 NANANA
Level2 Taashi TayalNANA
Level3 Sri Sanshitha ThavaguruNANA